Çevre ve Orman Bakanlýðý Meteoroloji Genel Müdürlüðü Meteoroloji Genel Müdürlüðü Yardım Add to favorites

 

T. C.

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv Sistemi (TÜMAS)

Kullanım Kılavuzu

Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı

BİİS Şube Müdürlüğü

Ankara – Ocak 2010


İÇİNDEKİLER

Sayfa

İÇİNDEKİLER.. i

SİMGELER VE KISALTMALAR.. iii

1. Giriş. 1

2. Genel Bilgiler. 2

2.1. Tanım.. 2

2.2. Amaç. 2

2.3. Hedef2

2.4. Gerekçe. 3

2.5. Tarihçe ve Gelişim.. 3

2.6. TÜMAS ile Gelen Yenilikler3

2.7. TÜMAS ‘ın Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri5

2.8. TÜMAS ’da Kullanılan Bilişim Teknolojileri ve Kaynaklar5

2.9. Uygulama. 8

2.10. Proje Aşamasında Yapılanlar8

3. TÜMAS’ın Kullanımı10

3.1. TÜMAS’a Nasıl Üye Olunur?. 10

3.2. TÜMAS’ta Kullanıcıların Rolleri13

3.2.1. Şahıs Üye Rolü. 13

3.2.2. Firma Üye Rolü. 13

3.2.3. Kamu Kurumsal Üye Rolü. 13

3.2.4. Üniversite Üye Rolü. 14

3.2.5. Meteoroloji Genel Müdürlük Personeli Üye Rolü (Şahıs)14

3.2.6. Meteoroloji Taşra Personeli Üye Rolü (Şahıs)14

3.2.7. Tümas Taşra Ücretli Üye Rolü (Birim)14

3.2.8. Tümas Taşra Üye Rolü (Birim)15

4. TÜMAS’da Sipariş Oluşturmak. 15

4.1. Veri Tabanından Veri Sipariş Etmek. 16

4.1.1. Veri Kaynağı Seçimi17

4.1.2. Parametre Seçim Sayfası:18

4.1.3. İstasyon Seçim Sayfası:19

4.1.4. Tarih (Zaman) Aralığı Seçimi:20

4.1.5. Sipariş Seçenekleri Seçimi22

4.2. MARS (Meteorolojik Veri Arşiv Sistemi) ile Veri Sipariş Etmek. 31

4.2.1. MARS ’dan Meteoroloji Gözlem Verisi Sipariş Etmek ve Görüntülemek31

4.2.2. MARS’da Meteoroloji Tahmin Verileri35

4.2.3. MARS’da Atmosferik Model Sınır Şartları Verileri ve EPS Verileri36

4.2.4. MARS ile Meteorolojik Hava Radar Verisi Siparişi39

4.2.5. MARS ile Uydu Verisi Siparişi Vermek. 40

4.2.6. MARS’ta Sayısal Hava Tahmin Model Verileri43

4.3. TÜMAS’da Verilerin Grafik Olarak Görüntülenmesi44

4.4. TÜMAS’da Bülten Siparişi Vermek. 47

4.4.1. Veri Kaynağı Seçimi48

4.4.2. İstasyon Seçim Sayfası:50

4.4.3. Tarih (zaman) Aralığı Seçimi:50

4.4.4. Sipariş Seçenekleri Seçimi:51

4.5. TÜMAS’tan Kitap Siparişi Vermek. 59

4.5.1. Sipariş Seçenekleri61

5. Sık Sorulan Sorular. 67

6. Referanslar. 71

 

 

 

SİMGELER VE KISALTMALAR

 

API : Program Uygulama Arayüzü

BUFR : Binary Universal Form for the Representation of

Meteorological Data

DMİ : Meteoroloji Genel Müdürlüğü

DWD : Almanya Meteoroloji Teşkilatı

BİİS : Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürlüğü

ECMWF : Avrupa Orta Vadeli Tahminler Merkezi

EPS : Bütünsel Tahmin Sistemi

EUMETSAT : Avrupa Meteorolojik Uydular Teşkilatı

FC : Fiber Kanal

GRIB : GRIdded Binary

KPS : Kimlik Paylaşım Sistemi

MARS : Meteorological Archival and Retrieval System

MSG : Meteosat Second Generation

NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration

OMGI : Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

SAF : Satellite Application Facilities

SAN : Storage Area Network

SATA : Serial Advanced Technology Attachment

SHT : Sayısal Hava Tahmini

TSM : Tivoli Storage Manager

TÜMAS : Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv Sistemi

UTC : Universal Time Coordinated

WMO : Dünya Meteoroloji Teşkilatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Giriş

Ocak 2003’te duyurulan 58. Hükümet Acil Eylem Planı’nda temel ilke olarak devletin rolü; temel altyapı hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, koyduğu standartlara göre denetim yapmak olarak belirtilmiştir. Ayrıca, yine aynı planda kamu hizmetlerinin tutumluluk, verimlilik ve etkinlik ilkelerine göre yürütülmesi, kamu hizmetlerinin görülmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmasına özel önem atfedilmiştir.

TÜMAS projesinin oluşturulmasında Acil Eylem Planında yer alan maddeler yol gösterici olmuş ve projeye yön verilmiştir.

DMİ, ürettiği verilerle başta ulaştırma ve milli savunma olmak üzere tarım, turizm, enerji, sanayi, adalet, çevre ve afet yönetimi gibi pek çok sektöre destek vermektedir. TÜMAS projesi bir altyapı hizmetidir ve Türkiye’de Meteorolojik destek vermekle yükümlü tek kuruluş olan DMİ ’nin meteorolojik veri arşivleme altyapısını oluşturmaktadır. Böylece verilen hizmetlerde aksaklık yaşanmaması ve hizmetin çeşitliliği sağlanmakta, veriye hızlı, güvenilir ve etkin erişim mümkün olmaktadır. TÜMAS ’ta bilgi işlem teknolojileri en üst düzeyde kullanılmakta ve DMİ bu proje ile kamu kurumları arasında arşivlenen verinin büyüklüğü açısından en üst sıralarda yer almaktadır. TÜMAS ile Meteorolojik veriler Internet üzerinden sunularak ilgili kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara yerinde hizmet verilmesi sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Genel Bilgiler

2.1. Tanım

TÜMAS, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Müdürlüğü tarafından üretilen gözlem, sayısal hava tahmin modeli, radar, uydu verileri ile diğer meteorolojik verilerin kalite kontrol ve format dönüşümleri yapıldıktan sonra arşivlenmesi ve sunulması amacıyla yapılmış bir projedir.

Arşivlenen veriler ile DMİ Genel Müdürlüğü veri tabanı sistemlerinde saklanan gözlem verilerine üyelik sistemi ile internet üzerinden erişim imkanı sağlanmaktadır. Üye olan kullanıcılar, portal yapısı içinde istedikleri meteorolojik veriyi seçebilmekte, sipariş edebilmekte ve verileri ister on-line ister posta yolu ile edinebilmektedir.

 

http://tumas.mgm.gov.tr

2.2. Amaç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Müdürlüğü’nün taşra ve merkez birimlerinde üretilen her türlü meteorolojik bilgiyi merkezi bir ortama toplamak, elektronik ortamda arşivlemek ve isteklilere elektronik ortamda kullanıma açmak, internet ve intranet ortamından sunmaktır. Ayrıca DMİ’nin ürettiği tüm veriler üzerinde standardizasyona gitmek, verilerin güvenliğini sağlamak da projenin amaçları arasındadır.

2.3. Hedef

Kurumumuzun veri stratejisi; ürettiği tüm meteorolojik veriyi kalite kontrolünden geçirerek elektronik ortamda saklamak ve isteklilere hızlı ve etkin bir şekilde sunmaktır. TÜMAS ile verinin merkezi olarak arşivlenmesi ve isteklilere hızlı bir şekilde sunulması sağlanmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Müdürlüğü’nce üretilen ve depolanan meteorolojik veriler her yıl artış gösteren bir eğilim izlemektedir. Hali hazırda işletimde bulunan 4 adet radar ile kurulma süreci devam eden 6 adet radar, Avrupa Meteorolojik Uydu Teşkilatı tarafından fırlatılması planlanan yeni uydulardan elde edilecek olan ham veri ve ürünler, mevcuda ek olarak yeni kurulacak olan otomatik gözlem istasyonlarından elde edilecek gözlem verileri ve DMİ tarafından işletilen yüksek performanslı bilgisayar tarafından üretilen model verileri gibi yüksek boyutlu verilerin TÜMAS’ ta arşivlenme olanağı sağlanmaktadır.

2.4. Gerekçe

3254 sayılı DMİ Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunda Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri arasında “Yurtiçi ve yurtdışı meteorolojik bilgilerin toplanmasını, değerlendirilmesini, kayıtların tutulmasını, kontrolü ve işlenmesini, bu bilgilerin yurtiçi ve yurt dışına gönderilmesini ve bilgi bankasında arşivlenmesini sağlamak; meteoroloji alanındaki çalışma ve gelişmeleri takip etmek, yeni metot ve teknolojilerin bulunması için etüt ve araştırmalar yapmak; Gerekli yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve her türlü meteorolojik bilgi isteklerini karşılamak; Elde edilen bilgilerin yayınlanmasını sağlamak” ifadesi vardır.

Kurumun ürettiği veya kullanmak üzere dış kaynaklardan aldığı her türlü veriyi saklaması, istekliler talep ettiğinde hızlı ve etkin bir şekilde sunması Kurumun asli işlerinden biridir ve yine teşkilat kanununda yazılıdır.

2.5. Tarihçe ve Gelişim

Proje ile ilgili ilk çalışmalar 2003 yılı sonunda başlamıştır. 2004 yılı Eylül ayında Meteorolojik Veri Arşivleme Sistemi ön fizibilite raporu hazırlandı. Temmuz 2005 tarihinde Meteorolojik Veri Arşivleme Sistemi Ayrıntılı Sonuç Raporu hazırlandı. Komisyon üyesi 2 mühendis; Haziran 2005 ’de ECMWF’e (Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi), Ocak 2006 ’da EUMETSAT (Avrupa Meteorolojik Uydular Teşkilatı) ile DWD’ye (Almanya Meteoroloji Teşkilatı) giderek teknik incelemelerde bulundular. Meteorolojik Veri Arşiv ve Yönetim Sistemi ihalesi Aralık 2006 tarihinde ve Şubat 2007 ’de sözleşme imzalandı. Eylül 2007 tarihinde projenin kabulü yapılarak Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv Sistemi (TÜMAS) test çalışmalarına başlandı. 23 Mart 2008 Dünya Meteoroloji Günü’nde resmen kullanılmaya başlanmıştır.

2.6. TÜMAS ile Gelen Yenilikler

Proje’den önce DMİ’nin taşra birimlerinde üretilen gözlem (rasat) verileri ile merkez birimlerinde üretilen uydu, radar, sayısal hava tahmin model bilgileri çok büyük dosyalar olduğu için kısmen elektronik ortama (disk) alınabilmiştir. Bilgisayar veri depolama teknolojilerinin gelişmesi ve maliyet bedellerinin düşmesi ile elektronik ortamda depolanamamış yüksek boyutlu verilerin de disk-teyp ortamlarında depolanabilmesinin ve hızlı bir şekilde isteklilere sunulabilmesinin önü açılmıştır. TÜMAS ’ın işletime girmesiyle istenen veriye hızlı erişim sağlanmış, arşivlenmiş meteorolojik veriler DMİ’nin hizmet verdiği tüm kamu ve özel sektöre hızlı ve verimli bir şekilde sunulmaya başlanmıştır.

Ayrıca meteoroloji konusunda dünyada en yetkili kurum olan ve bizim de üyesi olduğumuz Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) 2010 yılından itibaren üye ülkeler arasındaki meteorolojik veri haberleşmesinin ASCII tabanlı değil, BUFR/GRIB (özel meteorolojik formatlar) tabanlı olması gerektiği kararına varmış ve bu kararını üye ülkelere tebliğ etmiştir. Bu nedenle şimdiye kadar DMİ’nin ASCII tabanlı olarak ilişkisel veri tabanlarında tuttuğu meteorolojik gözlem verilerinin de yeni formata uygun şekilde saklanması zorunluluğu doğmuştur. Bu proje ile üretilen tüm meteorolojik verinin saklanma formatı BUFR/GRIB olmuş, böylece format farklılıklarından kaynaklı sorunlar aşılmıştır.

Şimdiye kadar DMİ dışından meteorolojik veri talep eden özel sektör temsilcilerinin yerine getirmekle yükümlü oldukları bir takım zorunluluklar nedeniyle (imzalı dilekçe verme, meteorolojik verinin ücretini ilgili banka hesabına yatırıp dekont belgesini ibraz etme v.s) veriye hızlı ve yerinden ulaşmaları pek mümkün olmazken bu proje ile internet üzerinden meteorolojik verinin elektronik ortamda satışı işlemleri çerçevesinde kullanıcılar bulunduğu yerden anında veriye erişme imkanına kavuşmuşlardır. Ücretsiz olarak hizmet verilen Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelerin ve Araştırma kuruluşlarının da bulundukları yerden veriye erişimi sağlanmıştır.

Meteorolojik veri tüm dünyada sürekli paylaşılması zorunlu olan bir veridir. DMİ; Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO), Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminler Merkezi (ECMWF), Avrupa Meteorolojik Uydular İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) gibi uluslar arası organizasyonlara üyedir ve bu organizasyonlara her yıl belirli bir katılım payı ödemekte, böylece bu merkezlerde üretilen bilgileri ayrıca bir bedel ödemeden kullanabilmektedir. Doğrudan bu organizasyonların veya organizasyon üyesi bazı ülkelerle birlikte gerçekleştirilen teknik çalışma gruplarının DMİ’den ve diğer katılımcı ülkelerden beklentileri sağlıklı ve hızlı bir şekilde meteorolojik verilerin kendilerine sağlanmasıdır. TÜMAS projesi ile arşivlenmesi zorunlu bu veriler elektronik ortamda depolanmaya başlanmış hızlı ve etkin bir şekilde bu merkezlere ve çalışma gruplarının erişimine açılmıştır.

2.7. TÜMAS ‘ın Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri

TÜMAS ’ta arşivlenen ve ileride arşivlenmesi planlanan veriler ve bu verilerin boyutu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

No

Veri Tipi

2006 ve Öncesi*

2007

2008

2009

2010

2015

1

Uydu Veri

14,3

23,5

28,9

25,9

25,9

35,0

2

Radar Veri

5,53

1,25

7,97

7,97

7,97

17,97

3

SHT Veri

3,55

6,46

6,96

7,46

7,96

10,46

4

Araştırma-Model Veri

0,1

6,1

6,1

6,1

6,1

9,2

5

Gözlem Verileri

-

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

 

Genel Toplam

23,48

39,11

51,73

49,23

49,73

74,43

Tahmini Toplam Kapasite Hedefi (Arşiv Dahil) TByte 

545,48

 

TÜMAS’ın Ocak 2010 itibari ile kullanıcı sayısı 8173’dir. Kullanıcı sayısının her yıl ortalama % 10 artacağı öngörülmektedir.

 

Yıllara göre yapılmış ve hedeflenen toplam veri talepleri aşağıdaki tablodadır.

Yıllara Göre Veri Talebi

2006

2007

2010

2015

 

4322

4486

14000

30000

2.8. TÜMAS ’da Kullanılan Bilişim Teknolojileri ve Kaynaklar

TÜMAS sistemi ile arşivlenen veriler (uydu-radar-sayısal model) büyük boyutlu verilerdir. Genel Müdürlüğümüzün 3 yıllık veri büyüklüğünün 163 TB olacağı ön görülmüştür. Bu öngörü doğrultusunda 165 TB birincil ve 125 TB ikincil kopya olmak üzere 290 TB büyüklüğünde teyp depolama ortamı sağlanmıştır.

Manyetik Depolama ortamının hemen önüne daha hızlı olan ve operasyonel kullanıma uygun 10 TB büyüklüğünde SATA disk alanı konulmuştur. Böylelikle arşive atılmamış veriler için bir ön-arşiv alanı ve okunan veriler için de cache disk alanı sağlanmıştır.

İki veya daha çok sayıdaki medya tiplerinden oluşmuş depolama sistemlerine hiyerarşik depolama sistemi denilmektedir. TÜMAS projesinde “Hiyerarşi Depolama Ortamı” ve “Hiyerarşi Depolama Yönetimi Yazılımı” kullanılmıştır.

Hiyerarşi Yönetim Yazılımı olarak IBM Tivoli Storage Manager (TSM) kullanılmıştır. Yönetim yazılımının sağlamış olduğu ara yüzlere ek olarak API ’leri de kullanılmıştır. TSM yazılımının yüklü olduğu sunucular dışındaki tüm sunucularda “açık kaynak kodlu Suse LINUX” işletim sistemi kullanılmıştır.

Projede kullanılan sistemlerin yedekleri tutulmakta ve herhangi bir hata durumun da hızlı bir şekilde bu yedeklere geri dönülebilmektedir. Bu işlev için ayrı bir yerleşimde bulunan ve diğer donanımlara Depolama Alan Ağı (SAN) ve Ethernet Ağı ile bağlı 15TB büyüklüğünde bir teyp depolama ortamı ve yazılımı sağlanmıştır.

Sunucuların her birinin üzerinde disk bulundurmak yerine SAN yapısı içinde 10 TB büyüklüğünde Fiber Kanal (FC) disk sağlanmış ve sunucuların kullanımına sunulmuştur.

Sağlanan Disk Sistemi SATA ile FC diskleri üzerinde bulundurabilmekte olup snap-shot teknolojisini de desteklemektedir.

Arşivleme amaçlı kullanılan yazılımlar, üye olduğumuz ve merkezi Reading-Londra’da bulunan Avrupa Orta Vadeli Tahminler Merkezi (ECMWF) tarafından sağlanmış olup tümü “LINUX işletim sistemleri üzerinde çalışan açık kaynak kodlu” yazılımlardır.

Arşivleme sisteminde veriler, sahip olduğu veri yapısında tutulabilmekte ve sunulabilmekte olup meteorolojik amaçlı kullanıma sahip olan Binary Universal Form for Data Representation of Meteorological Data (BUFR) ve GRid In Binary (GRIB) veri yapısında da tutulabilmekte ve sunulabilmektedir. Böylelikle meteorolojik veri yapılarında standarda gidilmiştir.

TÜMAS sistemi ile kullanıcılara “PORTAL yapısı” içinde üye olup meteorolojik verileri sağlayabileceği bir Internet ara yüzü sağlanmıştır.

-        Üyelik işlemi Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. (www.nvi.gov.tr)

-        Arşiv sisteminde tutulmaya başlayan veriler ile Genel Müdürlüğümüz birimlerinde tutulan ve veri türüne göre 70 yıl kadar geçmişe sahip “Tüm Meteorolojik Veritabanı Verilerin Sunumu” da üye olan kullanıcılara sağlanmaktadır.

-        Veriler, TÜMAS’a üye olan tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile eğitim kurumlarına “ÜCRETSİZ” sağlanmaktadır.

-        Ücretli gurubuna ait veriler, kredi kartı/havale/EFT gibi ödeme yöntemleri kullanılarak “ÜCRETLİ” olarak sunulmaktadır.

-        Kullanıcılar, siparişlerini “wap.tumas.mgm.gov.tr” WAP adresinden de yapabilmektedirler.

 

TÜMAS projesi kapsamında kullanılan donanım ve yazılımlar aşağıda listelenmiştir;

-        7 adet Sunucu Bilgisayar (orta büyüklükte sunucular)

-        1 adet teyp kütüphanesi (290 TB. kapasiteli)

-        1 adet teyp kütüphanesi (25 TB. kapasiteli)

-        2 adet disk sistemi (22 TB. kapasiteli)

-        2 adet güvenlik duvarı (veri tabanı güvenliği – web uygulama güvenliği)

-        Tüm sistemin bütünleşik çalıştığı ağ altyapısı (SAN alt yapısı, Ethernet alt yapısı)

-        Hiyerarşi Depolama Yazılımı (Verilere kolay erişimin sağlanması amacıyla yapılandırılan disk sistemi ve teyp kütüphanesini birlikte kullanarak arşivleme yeteneği sunan hiyerarşi depolama sistemi ve bu sisteme göre ayarlanan depolama politikalarının kullanımı)

-        Meteorolojik Arşivleme Yazılımı (MARS) (Meteorolojik verinin BUFR/GRIB formatında arşivlemesi ve arşivlenen verilerin sunulması amacıyla MARS uygulama yazılımı kullanılmaktadır. MARS yazılımı veriyi istenen politikalarla disk ve teyp sistemlerinde arşivlemekte, bunun için disk - teyp depolama sistemini yöneten Tivoli Storage Manager (TSM) yazılımını kullanmaktadır. MARS yazılımı içinde kullanılan script dili ile istenen veri arşivlenmekte ve arşivlenmiş veri çekilmektedir.

-        Meteorolojik verilerin saklandığı Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin ve Veri Ambarı (Data warehouse) sisteminin kullanımı

-        MARS yazılımı ile arşivlenen verilerin web ortamında kullanıcılara sunulması için WEBMARS yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılım ile arşivlenmiş olan standart formattaki (BUFR/GRIB) veriler kullanıcılara hem bu veri formatında hem de dünya üzerinde istenen koordinatlarda harita üzerine işlenmiş olarak sunulmaktadır.

-        Arşivlenen verilerin web ortamında kullanıcılara sunulması, IBM WebSphere Portal yazılımı üzerinde geliştirilen Portal uygulamasıyla yapılmaktadır. Portal; elektronik alışveriş altyapısı sağlamakta ve TÜMAS üyesi olan isteklilere TC kimlik Numarasını doğrulayarak verileri sunmaktadır.

-        Arşivlenen kritik verilerle sunucuların işletim sistemleri/dosya sistemleri yedekleme yazılımı ile günlük olarak DMİ kampüsü içindeki sistemlerden farklı bir lokasyonda yedeklenmektedir.

TÜMAS diğer ülkelerin Meteoroloji Teşkilatları ve özellikle ECMWF ’de (Avrupa Orta Vade Hava Tahmin Merkezi) kullanılmakta olan veri arşivleme sistemi temel alınarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda ECMWF ‘de kullanılan MARS yazılımı oradan temin edilerek ve Türkiye Meteoroloji Teşkilatının arşivlediği diğer verileri de içerecek biçimde yeni bir arşiv sistemi tasarlanmış ve projelendirilmiştir.

2.9. Uygulama

Proje kapsamında bir proje takvimi oluşturulmuş, yüklenici firma ile müştereken yazılımlar ile ilgili ihtiyaç analizi çıkartılmış, bu analizler doğrultusunda sistemin tasarımı, uygulamaların geliştirilmesi ve test aşamalarına geçilmiştir.

Projenin içeriği ve işletimi ile ilgili, her eğitimde 10 kişi olmak üzere 15 farklı eğitim alınmıştır.

Proje ilk kez 23 Mart 2008’de İstanbul’da düzenlenen Dünya Meteoroloji Günü etkinliklerinde duyurulmuştur.

Proje hayata geçirildikten sonra kullanıcılardan gelen veri talepleri ve portal uygulaması ile ilgili istekler gözden geçirilmiş ve gerekli düzenlemeler yeniden yapılmıştır. Bunlarla ilgili gerekli web sayfaları yeniden düzenlenmiş ve kullanıma sunulmuştur. Geri dönüşler dikkate alınarak düzenleme ve değişiklik işlemleri sürekli yapılmaktadır.

TÜMAS projesi, Ocak 2008 tarihinde YÖK’e, Şubat 2008’de ise tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı ile duyurulmuştur.

2.10. Proje Aşamasında Yapılanlar

Bu proje Meteoroloji Genel Müdürlüğü BİİS Şube Müdürlüğü organizasyonu ile tek bir merkezden yönetilmiştir. Kurumda meteorolojik veri üreten-sağlayan birimlerin arşivlenmesini istediği veriler belirlenirken koordinasyon sağlanmış, çeşitli formlar vasıtasıyla hangi verinin nasıl arşivlenmesi gerektiği ve ilgili birimin isteklerinin neler olduğu belirlenerek bir yol haritası oluşturulmuştur. Bu talepler tek tek değerlendirilerek sistem tasarlanmış ve projelendirilmiştir. Ayrıca kurum dışı kullanıcıların ihtiyaçları da o zamana kadar yapılan talepler değerlendirilerek yapılmıştır. Kaynakların kullanımının optimizasyonu sağlanması için gerekli ön çalışmalar yapılmıştır.

TÜMAS tasarlanırken DMİ’de yürütülen gözlem sistemlerinin yenilenmesi projesi kapsamında ortaya çıkacak veri depolama ihtiyaçları gözetilmiştir. Bu projelerde üretilecek verinin tipi, büyüklüğü, formatları tespit edilmiş ve TÜMAS buna uygun olarak esnek ve genişleyebilir bir şekilde tasarlanmıştır.

Veri kaybının önlenmesi ve bilişim güvenliği konusundaki gerekli olan yedekleme sistemleri bu risk ihtimalini minimize etmektedir.

Proje, Türkiye’de sadece Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve bir örneği olmaması dolayısıyla başta büyük ölçüde zorlukla karşılaşılmış, fakat Meteoroloji Genel Müdürlüğü BİİS Şube Müdürlüğü teknik personeli ile ECMWF ’nin teknik sorumluları arasında oluşturulan bilgi alışverişi sonucunda sorunlar çözümlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TÜMAS’ın Kullanımı

3.1. TÜMAS’a Nasıl Üye Olunur?

 • www.tumas.mgm.gov.tr internet adresinden “TÜRKİYE METEOROLOJİK VERİ ARŞİV SİSTEMİ (TÜMAS)” açılır. Ana sayfadaki “Kayıt Ol” butonuna tıklanır.

 

 • “Kullanıcı Sözleşmesi” linkin ’de kullanıcı sözleşmesi okunur.
 • “Kayıt Ol” seçiminden sonra açılan “Kullanıcı Bilgileri” formu doldurulur.
 • Doğru bilgilerimizi yazdıktan sonra:

1-     “Tamam” butonuna tıklayarak kayıt işlemini bitirebiliriz.

2-     “İptal” butonuna tıklayarak kayıt işleminden çıkabiliriz.

 

 

 

 • “Tamam” seçiminden sonra gelen bilgi ekranında belirtilen seçim yapılır.

 

 • E-Posta adresi ve e-posta adresimize gelen Aktivasyon Kodunu girerek üyeliğin aktif olması sağlanır.
 • Eğer Aktivasyon Kodunu kaybedersek, e-posta adresi yazılarak “Aktivasyon Kodunu Tekrar Gönder” seçimi yapılır. Aktivasyon Kodu tekrar e-posta adresine gönderilir.

3.2. TÜMAS’ta Kullanıcıların Rolleri

3.2.1. Şahıs Üye Rolü

İşlem Türü : Ücretli

Çıktı Formatları : xml, txt, xls, doc

Datanın Teslim Şekilleri : Posta, Online

Tarih Seçim Aralığı : Aylık, Günlük, Saatlik, Dakikalık

İstasyon Seçim Aralığı : Hepsi

Parametre Seçim Sayısı : Hepsi

Maksimum Satır Sayısı : 20000 satır

Maksimum İndirebileceği Veri Boyutu : 200 mb

Maksimum Veri İndirebilme Sayısı : 5 defa

Şifre Değiştirme Periyodu : 60 gün

Ödeme Tipi Yetkileri : Kredi Kartı, EFT, Nakit

3.2.2. Firma Üye Rolü

İşlem Türü : Ücretli

Çıktı Formatları : xml, txt, xls, doc

Datanın Teslim Şekilleri : Posta, Online

Tarih Seçim Aralığı : Aylık, Günlük, Saatlik, Dakikalık

İstasyon Seçim Aralığı : Hepsi

Parametre Seçim Sayısı : Hepsi

Maksimum Veri İndirebilme Sayısı : 5

Şifre Değiştirme Periyodu : 60 gün

Ödeme Tipi Yetkiler i : Kredi Kartı, EFT, Nakit

3.2.3. Kamu Kurumsal Üye Rolü

İşlem Türü : Evraklı

Çıktı Formatları : xml, txt, xls, doc

Datanın Teslim Şekilleri : Posta, Online

Tarih Seçim Aralığı : Aylık, Günlük, Saatlik, Dakikalık

İstasyon Seçim Aralığı : 5

Parametre Seçim Sayısı : 5

Maksimum Veri İndirebilme Sayısı : 5

Şifre Değiştirme Periyodu : 60 gün

3.2.4. Üniversite Üye Rolü

İşlem Türü : Evraklı

Çıktı Formatları : xml, html, txt, xls, doc

Datanın Teslim Şekilleri : Posta, Online

Tarih Seçim Aralığı : Aylık, Günlük, Saatlik, Dakikalık

İstasyon Seçim Aralığı : 5

Parametre Seçim Sayısı : 5

Maksimum Veri İndirebilme Sayısı : 5

Şifre Değiştirme Periyodu : 30 gün

3.2.5. Meteoroloji Genel Müdürlük Personeli Üye Rolü (Şahıs)

İşlem Türü : Ücretsiz

Çıktı Formatları : html

Datanın Teslim Şekilleri : Online

Tarih Seçim Aralığı : Aylık, Günlük, Saatlik

İstasyon Seçim Aralığı : 5

Parametre Seçim Sayısı : 5

Maksimum Veri İndirebilme Sayısı : 5

Şifre Değiştirme Periyodu : 30 gün

3.2.6. Meteoroloji Taşra Personeli Üye Rolü (Şahıs)

İşlem Türü : Ücretsiz

Çıktı Formatları : html

Datanın Teslim Şekilleri : Online

Tarih Seçim Aralığı : Aylık, Günlük, Saatlik

İstasyon Seçim Aralığı : 5

Parametre Seçim Sayısı : 5

Maksimum Veri İndirebilme Sayısı : 3

Şifre Değiştirme Periyodu : 30 gün

3.2.7. Tümas Taşra Ücretli Üye Rolü (Birim)

İşlem Türü : Ücretli

Çıktı Formatları : txt, xls, doc

Datanın Teslim şekilleri : Online

Tarih Seçim Aralığı : Aylık, Günlük, Saatlik, Dakikalık

İstasyon Seçim Aralığı : Hepsi

Parametre Seçim Sayısı : Hepsi

Maksimum Veri İndirebilme Sayısı : 10

Ödeme Tipi Yetkileri : EFT, Havale

3.2.8. Tümas Taşra Üye Rolü (Birim)

İşlem Türü : Ücretsiz

Çıktı Formatları : xml, html, txt, xls, doc

Datanın Teslim Şekilleri : Online

Tarih Seçim Aralığı : Aylık, Günlük, Saatlik, Dakikalık

İstasyon Seçim Aralığı : Hepsi

Parametre Seçim Sayısı : Hepsi

Maksimum Veri İndirebilme Sayısı : 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TÜMAS’da Sipariş Oluşturmak

        Veri Tabanı: Veri Tabanından istediğiniz istasyonun meteorolojik verilerini talep edebilirsiniz.

        Meteorolojik Veri Arşivleme Sistemi (MARS):Model Verileri, Uydu-Radar gözlemleri ve Sinoptik, Deniz, Havacılık, Yüksek Atmosfer gözlemlerini (binary formatta) talep edebilirsiniz.

        Grafik : Otomatik İstasyonların meteorolojik verilerinin grafiklerine ulaşabilirsiniz

        Bülten: İstediğiniz istasyonun, istediğiniz zaman aralığı için tüm meteorolojik parametreleri bir bülten şeklinde talep edebilirsiniz.

        Kitap: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Müdürlüğü tarafından basılan Meteoroloji içerikli kitapları talep edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Veri Tabanından Veri Sipariş Etmek

Amaca göre “Veri Talebi” seçimi yapılır.

4.1.1. Veri Kaynağı Seçimi

1. Sinoptik:Hava tahmini amaçlı yapılan ölçüm değerleri(SinoptikRasat). UTC saate göre saat başı ölçüm yapılır.

2. Klima: İklim değerlendirme amaçlı yapılan ölçüm değerleri (Klimatolojik Rasat). Lokal saate göre her gün 7, 14, 21 saatlerinde yapılır. 2007 yılından itibaren yurdun (Antalya-Sinop hattı) batısında kalan istasyonlarda klima ölçümü yapılmamaktadır. Bu bölge için 2007 ve sonrası dönem için otomatik ölçüm istasyon verileri kullanılabilir.

3. Metar:Uçuculuk amaçlı Hava Meydanlarında yapılan ölçümler (MetarRasadı). UTC saate göre saat başı yapılır.

4. Otomatik İstasyon: İnsansız olarak yapılan otomatik hava ölçüm değerleri. Yurdun (Antalya-Sinop hattı) batısında 206 adet istasyonda ölçüm yapılmaktadır. 2005 yılı ve sonrası için ölçüm değerleri mevcuttur.

5. Ravinsonde:Atmosferin yüksek seviyelerine ait yapılan ölçümlerdir. UTC saate göre günde iki sefer ölçüm yapılır.

Sayfada herhangi bir seçimin üzerine imlec getirildiği takdirde detay tablo görüntülenecektir.

Burada istenilen herhangi bir veri kaynağı seçilir. Devam butonu ile sonraki sayfaya geçilir.

4.1.2. Parametre Seçim Sayfası:

Seçilen bilginin dakikalık, saatlik, günlük, aylık ve uzun yıllar şeklindeki tanımlarına ait seçimler bu sayfada yapılır

Dakikalık : Dakikalık değerler (dakika başı veya 10 dakikada bir ölçülen değer)

Saatlik : Saatlik değerler (Saat başı ölçülen değerler)

Günlük : Günlük değerler (Günün ekstrem, toplam veya ortalama

değerleri)

Aylık : Aylık değerler (Ayın ekstrem, toplam veya ortalama değerleri)

Uzun Yıllar  : Uzun yılların aylık değerleri (Yılın ekstrem, toplam veya ortalama

değerleri)

Normal : Yıllık, aylık, günlük, saatlik ve dakikalık veriler arasından parametre seçimi yapmak için kullanılır.

Sayfada bu seçimler otomatik olarak seçili gelir. İstenilen bilgi periyoduna göre seçimler değiştirilir.

“Parametre Adı” kutucuğuna parametre adı girilirse “Ara” butonu kullanılarak sadece seçilmiş parametreye ait seçim listesi getirilebilir.

Seçim listesinden istenilenler işaretlenir. “Parametreler” kutucuğu işaretlenirse listenin hepsi seçilir. Parametreler linki tıklanırsa liste sıralanır.

Devam butonu ile sonraki sayfaya geçilir.

4.1.3. İstasyon Seçim Sayfası:

İstenilen bilginin ait olduğu Meteorolojik İstasyon/İstasyonlar seçilir.

Havzalar: Havzada ölçüm yapan istasyonlar istenirse sadece ilgili havza seçilir. (normalde tüm havzalar seçili gelir)

Bölgeler: Herhangi bir coğrafi bölge içersinde kalan ölçüm istasyonu istenirse sadece o bölge/bölgeler seçilir. (Normalde tüm bölgeler seçili gelir.)

İstasyon Tipleri: Seçilen veri kaynağına göre değişen bu listede istenilen istasyon tipi seçilir. Hangi tip istasyon listesinden seçim yapılacaksa o istasyon tipi işaretlenir. Her iki hücre işaretlenirse gelecek olan istasyon listesindeki tüm istasyonlar seçili gelecektir. Sadece ikinci hücre işaretlenirse gelen istasyon listesinden istenilenler işaretlenir.

Seçimden sonra İstasyonları Getirbutonu kullanılır.

Sıralama : Getirilecek istasyon listesinin sıralama tercihini belirler.

Tercihlerimi Kaydet: Bu sayfada yapılan seçimlerin daha sonra tekrar kullanımını sağlamak için bir başlık ile seçilmiş istasyonlar kaydedilir. Daha sonra tekrar kullanımlarda “Kayıtlı Tercihleriniz” kutucuğundan önceden kayıt edilen istasyonlar listesi getirebilir.

Devam butonu ile sonraki sayfaya geçilir.

4.1.4. Tarih (Zaman) Aralığı Seçimi:

 

 

İstenilen bilginin tarih aralığı belirlenir.

İki şekilde seçim yapılabilir: 

 

1. Tarih aralığı Seçin: Başlangıç ve bitiş tarihi girilerek yapılan seçim.

 

 

 2. Ay Listesi Seçin:

Ay Listesi seçiminde istenilen yıl/yıllar veya ay/aylar seçilir. Yıl tıklanırsa o yılın 12 ayı seçilir. Belirli ayları seçmek için ay hücreleri işaretlenir.

Çoklu yıl seçimlerde yılların üzerine tıklanır.

Hepsini Seç ‘e basılırsa tablodaki bütün yıl ve aylar seçilmiş olur.

Hepsini Sil ‘e basılırsa tablodaki seçilmişleri iptal edilir.

Devam butonu ile sonraki sayfaya geçilir.

 

4.1.5. Sipariş Seçenekleri Seçimi

Sipariş Dosya Desen Tercihi:

Veri: İstenilen meteorolojik veriler dijital ortamda kullanılacaksa, sayfa formatı çıktısı gerekmiyorsa kullanılır

Yazıcı: Talep edilen meteorolojik veri yazıcıdan çıktı alıp kağıt formatında kullanacaksa seçilecektir.

Sipariş Dosya Tür Tercihi:

Xml : xml formatındaki çıktılar için kullanılır. Dosya desen tercihi veri olmalıdır.

Html : html formatındaki çıktılar için kullanılır. Kullanıcı sadece veriyi görebilir, kendi bilgisayarına indiremez.

Txt : txt uzantısındaki çıktılar için kullanılır. Dosya desen tercihi veri

olmalıdır.

Xls : Excel çıktı formatı için kullanılır.

Pdf : pdf çıktı formatı için kullanılır

Doc : Word dosya formatı için kullanılır.

Sipariş Teslim Tercihi:

Posta : Siparişin kullanıcıya posta ile iletileceğini belirtir. Kullanıcının sisteme kayıtlı olan adresine iletilir.

Online: Dosya boyutu 20 mb altındaki siparişlerinizi bilgisayarınıza indirmeniz için kullanılır. (20 mb aşanı taleplerinizi bilgisayarınıza indiremezsiniz, bu siparişleriniz ancak posta yolu ile tarafınıza iletilir. )

Kullanım Amacı:

Talep edilen verinin ne amaçla kullanılacağına dair bilgi amaçlı bir alandır. (Güncelleme çalışmalarında değerlendirmek için)

Sipariş edilen bilginin çıktısı onaylı (ıslak imzalı) istenirse postaseçeneğini tercih edilmelidir.

Devam butonu ile sonraki sayfaya geçilir.

 

“Özet” sayfasında talep/sipariş edilen meteorolojik verilerin Sipariş özeti görülebilir. Talep/Sipariş kontrol edilir, eğer uygun bulunursa “Sepete At” butonuna, eğer seçim yanlış veya değiştirilecekse “İptal” butonuna tıklanır.

 

 

 

 

Sepete At butonuna tıklandıktan sonra Sipariş veri talep listesine başarı ile eklenmiştir. Sipariş etmek için Veri Talep Listesine gidilir. Siparişe ait bir ID:***** numarası görülür. Burada ki “Sipariş ID” numarasının not edilmesi önerilir.

Şu ana kadar yapılan işlemler ile sadece meteorolojik veri talep siparişleri hazırlanarak sepete atıldı. Şimdi bu taleplerin veya siparişlerin hazırlanması için onaylanması gerekmektedir. Bunun için “Veri Talep Listesi” sayfasına geçiş yapılmalı.

Gelen “Sepettekiler” sayfasında verilen siparişin özellikleri kontrol edilir. Özellikle “Sipariş ID”, Teslim Şekli”, “Sipariş Formatı” ve “Tutar” kontrol edilir ve “Sipariş Et” butonuna, siparişi iptal etmek için “Sil” butonuna, sipariş içerisinde değişiklik yapmak için “Yeniden Oluştur” butonuna basılır.

 

 

“Sipariş Et” butonunu tıklayınca yukarıdaki gibi onay uyarı mesajı çıkmaktadır.

 

Ücretli grubu üyelerin Sipariş ettiği verinin tutarını ödemesi gerekmektedir.

Bunun için yukarıdaki gibi sayfa açılacaktır.

Sipariş ücretinin yatırılacağı banka bilgileri:

HESABIN İSMİ : D.M.İ. Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Bankomat Hesabı

BANKA ADI VE ŞUBESİ : Türkiye Vakıflar Bankası Keçiören Şubesi / Ankara

ŞUBE KODU : 283

HESAP NUMARASI : 00158 0072 9405 9540

IBAN NO : TR07 00015 00158 0072 9405 9540

Ödeme Bilgileri:

        Kredi Kartı:Ödemeler kredi kartı ile yapılacaksa “Kredi Kartı Numarası”, “CVC (Kartın arkasındaki son 3 rakam)” ve “Geçerlilik Tarihi (Ay/Yıl)” bilgileri girilerek kredi kartının ait olduğu bankanın internet sayfasına yönlendirilir.

        Havale/EFT:Ödemeler istenilen bankadan havale veya EFT ile yapılabilir. Ancak banka dekontunun açıklama kısmında “Sipariş Numarası” (Sipariş ID) belirtilmelidir.Çünkü işlem bu numara ile takip edilecektir.

        Nakit: Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkezinde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Birimine ödeme yapılabilir.

 

Fatura Bilgileri

Fatura isteniyorsa bilgileri doldurmanız gerekmektedir. (Fatura tanziminde bu bilgiler kullanılır.) Buradaki bilgiler doldurulur “Onayla” butonu tıklanır.

Bu şekilde siparişin onayı tamamlamış olup, ödeme yapıldığı zaman talep edilen meteorolojik veri talep edildiği şekilde (posta, online) alınacaktır.

“Sepete Dön” butonunu ile “Sepettekiler” sayfasına geri gider.

 

“Sipariş Edilenler” sayfasında siparişle ilgili bilgiler bulunmaktadır.

 

 

 

 

Sipariş Durumu” kolonunda görülmesi muhtemel durumlar:

"Veri Hazır" : Sipariş Teslim Tercihini “Online” seçenler için talep edilen meteorolojik veriler hazır olup, “indir” butonu ile indirilebilir.

"Veri Hazır-Büyük Dosya" : Sipariş Teslim Tercihini “Online” seçenler için talep edilen meteorolojik veriler hazır olup, dosya boyutu indirilemeyecek kadar büyük

"Veri Hazırlanıyor" :Talep edilen meteorolojik veri hazırlanıyor.

"Evrak Bekleniyor" : Resmi kurumlar tarafından için talep edilen meteorolojik verilerin hazırlanması için ilgili kurumdan resmi onaylı yazı beklenmektedir.

"Postaya Teslim Edildi" : Sipariş Teslim Tercihini “posta” seçenler için talep edilen meteorolojik veriler hazırlanıp posta ile gönderildi.

"Siparişiniz Değerlendiriliyor" : Talep edilen meteorolojik veri hazırlanamıyor.

"Veri Bulunamadı" : Talep edilen meteorolojik veri sistemde bulunamadı.

"Ödeme Bekleniyor" : Talep edilen meteorolojik veri için ödemesinin yapılması bekleniyor. Ödemesi yapılan veriyi indirebilmek için “Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü”nün ödemeyi onaylaması gerekmektedir.

"Ücret Hesaplanamadı" : Talep edilen meteorolojik veri oldukça büyük olduğu için ücreti hesaplanamadı.

"Ücret Hesaplanıyor" : Talep edilen meteorolojik verinin ücreti hesaplanıyor.

"İptal" :Talep edilen meteorolojik veri iptal edilmiştir.

 

 

Ödemesi yapılan veriyi indirebilmek için “Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” nün ödemeyi onaylamasından sonra sipariş hazırlanır ve Hazırlanan siparişler” sayfasında “İndir” linki oluşur. Aynı zamanda siparişin hazırlandığına ait bir mesaj e-posta adresine gönderilir.

 

 

“İndir” linki bilgi dosyasının kullanıcının bilgisayarına transferini sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. MARS (Meteorolojik Veri Arşiv Sistemi) ile Veri Sipariş Etmek

Meteorolojik Veri Arşiv Sistemini (MARS) kullanarak;

 • Uluslar arası dolaşımda bulunan meteoroloji gözlem verilerini
  • Sinoptik (Karasal Gözlem)
  • Ship (Deniz Gözlemleri)
  • Metar (Havacılık Gözlemleri)
  • Temp (Yüksek Atmosfer Gözlemleri)

bufr formatında indirebilir, harita üzerinde işlenmiş olarak görüntülenebilir.

 • Sayısal Hava Tahmin Verilerini grib formatında indirebilir, harita üzerinde görüntülenebilir.
 • Sınırlı alan meteorolojik modelleri çalıştırmak için gerekli olan global modelden üretilmiş atmosfer başlangıç ve sınır şartlarını grib formatında indirebilir, harita üzerinde görüntülenebilir.
 • EPS (Ensemble Prediction System) ürünlerini grib formatında indirebilir, harita üzerinde görüntülenebilir.
 • Ankara, İstanbul, Zonguldak ve Balıkesir radarlarından elde edilen ürün verilerine ulaşılabilir.
 • Meteosat, SAF ve NOAA Uydularından elde edilen ürün verilerine ulaşılabilir.
 • Sayısal Hava Tahmin modeli MM5’e ait ürünlere Cray Binary formatında ulaşılabilir.

4.2.1. MARS ’dan Meteoroloji Gözlem Verisi Sipariş Etmek ve Görüntülemek

Veri Talebi menüsünden MARS bölümü seçildikten sonra çıkan ekranda Meteoroloji Gözlem verileri bölümü seçilir. Veri tipi bölümünde “gözlem”, yıl bölümünde istenilen yıl ve ay seçilir.

 

 

Yıl ve ay seçildikten sonra gözlem grubu seçilir.

 

Çıkan ekranda gün zaman ve Gözlem tipi seçilebilir. Birden fazla gün zaman ve gözlem tipi seçmek istenirse “Ctrl” tuşu kullanılır.

 

 

 

 

İstasyon seçimi bölümünde bölgeler, ülkeler ve istasyonlar kısımları sırasıyla seçilerek “Devam” tuşuna basılır. Ayrıca sayfanın altında Coğrafi alan seçimi yapmak istiyorum seçimi etkin hale getirilirse enlem boylam vererek alan sınırlandırması yapılabilir.

 

İstasyon seçimi yapıldıktan sonra sipariş verilebilir. Sipariş onaylanıp gerekli ücret veya evrak işlemleri yapıldıktan sonra sipariş indirilmeye hazır hale gelir. Bu aşama da Veri Talep Listesi bölümünün hazırlanan siparişler kısmında çizdir seçeneği de ortaya çıkar. Eğer bu seçenek işaretlenirse harita seçimi yaptıktan sonra istenilen gözlem verisi harita üzerinde işlenmiş olarak görüntülenir.

4.2.2. MARS’da Meteoroloji Tahmin Verileri

Sayısal Hava Tahmin Verileri grib formatında indirilebilir, harita üzerinde görüntülenebilir. MARS bölümünde Meteoroloji tahmin verileri bölümü seçildikten sonra ECMWF Model verisi bölümünde istenilen veri tipi seçilir.

Gün, zaman, tahmin adım aralığı ve parametre seçiminden sonra alan seçimi ile sipariş verilir. Hazırlanan siparişler bölümündeki çizdir butonu ile veri harita üzerinde çizdirilir.

4.2.3. MARS’da Atmosferik Model Sınır Şartları Verileri ve EPS Verileri

Sınırlı alan meteorolojik modelleri çalıştırmak için gerekli olan global modelden üretilmiş atmosfer başlangıç ve sınır şartlarını grib formatında indirebilir, harita üzerinde görüntülenebilir. Ayrıca MARS ile EPS (Ensemble Prediction System) ürünlerini grib formatında indirilebilir, harita üzerinde görüntülenebilir.

Örnek olarak seçilen Model Sınır verisi olarak 01-12-2009 tarih için yer seviyesinde deniz seviyesine indirilmiş basınç aşağıdadır.

 

 

EPS verisi olarak; türetilmiş olabilirlik ürünlerinden olay olabilirliği seçilmiş, 01-15-2010 tarih 00:00:00 UTC ve 12:00:00 UTC’de, 72 saat tahmin aralığı ve parametre olarak 10 m. rüzgar hızı (en az 10 m/sn) ve Toplam yağış (1 mm) seçilmiştir.

Yukarıda seçilen kıstaslara göre oluşan veri aşağıdadır.

4.2.4. MARS ile Meteorolojik Hava Radar Verisi Siparişi

Mevcut bulunan Ankara, İstanbul, Zonguldak ve Balıkesir radarlarından elde edilen ürün verilerine ulaşabilmek için Veri talebi bölümünde MARS kısmını kullanırız. Örnek olarak Ankara radarının ürün verilerini aramak ve indirmek için önce sorgu yapılır.

Sorgu sonucu çıkan ekran alttadır. Sipariş edilmek istenilen veriler işaretlenip devam butonuna tıklanarak verileri sipariş edilir.

4.2.5. MARS ile Uydu Verisi Siparişi Vermek

Meteosat, SAF ve NOAA Uydularından elde edilen ürün verilerine MARS sisteminden erişilebilir. Uydunun adını seçip tarih ve saat aralığı ile arattıktan sonra çıkan sonuçlardan sipariş etmek istenilenler işaretlenerek “devam” butonuna basılır sipariş ekrana gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda sipariş edilmiş ve indirilmiş uydu ürün verisi örnekleri vardır.

 

 

4.2.6. MARS’ta Sayısal Hava Tahmin Model Verileri

MM5 model çıktılarına buradan ulaşılıp sipariş verilebilir. Veriler; cray binary formatında olup,

 • 21 km. Avrupa – 192 x 285 grid
 • 21 km. Güney Doğu Avrupa – 94 x 155 grid
 • 7 km. Türkiye – 136 x 259 grid
 • 2,3 km. İstanbul – 76 x 76 grid
 • 2,3 km. Antalya – 91 x 196 grid

çözünürlüktedirler.

 

 

 

 

 

 

4.3. TÜMAS’da Verilerin Grafik Olarak Görüntülenmesi

 

 

 

 

 

 

İstasyon adı: Grafiksel bilgisi alınacak istasyon adıdır.

Tarih: İstasyonun bilgisinin istendiği tarih

İstasyon adı ve tarihi belirttikten sonra, tamam butonuna basılır.

Açılan aynı pencere içinde: sıcaklık, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, basınç, nem, yağış, toprak sıcaklığı, güneşlenme süresi ve güneşlenme şiddetineait grafikler gelecektir. Eğer istasyonun o tarihte bu başlıklara ait bilgisi yoksa o grafik boş şekilde gelecektir. Grafikte sol tarafta yer alan rakamlar o parametre değerini, alt taraftakiler ise ölçüldüğü zamanı göstermektedir. Grafikte imleçle çizgi üzerine geldiğinizde küçük bir kutucuk içinde ilk sıradaki sayı yapıldığı saati, alt satırdaki ise değeri belirtmektedir.

 

 

 

 

4.4. TÜMAS’da Bülten Siparişi Vermek

 

Bülten;istenilen istasyonun, istenilen zaman aralığı için uzun yıllar tüm meteorolojik parametrelerini bir bülten şeklinde almak için.

4.4.1. Veri Kaynağı Seçimi

Bülten için İki adet veri kaynağı vardır:

1. Klima: İklim değerlendirme amaçlı yapılan ölçüm değerleri (Klimatolojik Rasat). Lokal saate göre her gün 7, 14, 21 saatlerinde yapılır. 2007 yılından itibaren yurdun (Antalya-Sinop hattı) batısında kalan istasyonlarda klima ölçümü yapılmamaktadır.

 

“Klima” veri kaynağı üzerine fare imleci getirilince veri kaynağı bilgileri gözükür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ravinsonde: Atmosferin yüksek seviyelerine ait yapılan ölçümler. UTC saate göre günde iki sefer ölçüm yapılır.

“Ravinsonde” veri kaynağı üzerine fare imleci getirilince.

Burada istenilen herhangi bir veri kaynağı seçilir. Devambutonu ile sonraki sayfaya geçilir.

4.4.2. İstasyon Seçim Sayfası:

İstenilen bilginin ait olduğu Meteorolojik İstasyon/İstasyonlar seçilir.

Havzalar: Havzada ölçüm yapan istasyonlar istenirse sadece ilgili havza seçilir. (normalde tüm havzalar seçili gelir)

Bölgeler : Herhangi bir coğrafi bölge içersinde kalan ölçüm istasyonu istenirse sadece o bölge/bölgeler seçilir. (Normalde tüm bölgeler seçili gelir. )

İstasyon Tipleri : Seçilen veri kaynağına göre değişen bu listede istenilen istasyon tipi seçilir. Hangi tip istasyon listesinden seçim yapılacaksa o istasyon tipi işaretlenir. Her iki hücre işaretlenirse gelecek olan istasyon listesindeki tüm istasyonlar seçili gelecektir. Sadece ikinci hücre işaretlenirse gelen istasyon listesinden istenilenler işaretlenir.

Seçimden sonra İstasyonlarıGetir butonu kullanılır.

Sıralama: Getirilecek istasyon listesinin sıralama tercihini belirler.

Tercihlerimi Kaydet: Bu sayfada yapılan seçimlerin daha sonra tekrar kullanımını sağlamak için bir başlık ile seçilmiş olan istasyonlar kaydedilir. Burada istenilen herhangi bir istasyon/istasyonlar seçilir. Devam butonu ile sonraki sayfaya geçilir.

4.4.3. Tarih (zaman) Aralığı Seçimi:

İstenilen “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” yıl olarak zaman aralığı belirlenir.

Devam butonu ile sonraki sayfaya geçilir.

4.4.4. Sipariş Seçenekleri Seçimi:

Sipariş Dosya Tür Tercihi:

Xml : xml formatındaki çıktı için kullanılır. Dosya desen tercihi veri olmalıdır.

Html : html formatındaki çıktı için kullanılır. Kullanıcı sadece veriyi görebilir, kendi bilgisayarına indiremez.

Txt :txt uzantısındaki çıktı için kullanılır. Dosya desen tercihi veri olmalıdır.

Xls :Excel çıktı formatı için kullanılır.

Pdf :pdf çıktı formatı için kullanılır

Doc :Word dosya formatı için kullanılır.

 

Sipariş Teslim Tercihi:

Posta:Siparişin posta ile iletileceğini belirtir. Kullanıcının sistemde kayıtlı olan adresine gönderilir.

Online:Dosya boyutu 20 mb altındaki siparişlerin kullanıcının bilgisayarına indirmek için kullanılır. (20 mb aşanı talepler indirilemez, bu siparişler ancak posta yolu ile iletilir. )

Kullanım Amacı:Talep edilen verinin ne amaçla kullanılacağına dair bilgi amaçlı bir alandır. (Güncelleme çalışmalarında değerlendirmek için)

Sipariş edilen bilginin çıktısı onaylı (ıslak imzalı) istenirse postaseçeneğini tercih edilmelidir.

Devam butonu ile sonraki sayfaya geçilir.

 

“Özet” sayfasında talep/sipariş edilen meteorolojik verilerin Sipariş özeti görülebilir. Talep/Sipariş kontrol edilir, eğer uygun bulunursa “Sepete At” butonuna, eğer seçim yanlış veya değiştirilecekse “İptal” butonuna tıklanır.

 

 

Sepete At butonuna tıkladıktan sonra “Siparişiniz veri talep listenize başarı ile eklenmiştir. Sipariş etmek için Veri Talep Listesine gidiniz. Sipariş ID:36798” şeklinde bilgi mesajı çıkacaktır.

Burada “Sipariş ID” numarasını not etmeniz önerilir.

Şu ana kadar yapılan işlemler ile sadece meteorolojik verileri taleplerinizi/siparişlerinizi hazırlayıp sepete attınız. Şimdi bu taleplerinizi/siparişlerinizi hazırlanması için onaylamanız gerekmektedir. Bunun için Veri Talep Listesi” sayfasınageçiş yapmalısınız.

 

 

Gelen “Sepettekiler” sayfasında verdiğiniz siparişinizin özellikleri kontrol edilir. Özellikle “Sipariş ID”, “Teslim Şekli”, “Sipariş Formatı” ve “Tutar” kontrol edilir sipariş etmek istiyorsanız “Sipariş Et” butonuna, siparişi iptal etmek için “Sil” butonuna, sipariş içerisinde değişiklik yapmak için “Yeniden Oluştur” butonuna basınız.

“Sipariş Et” butonunu tıklayınca yukarıdaki gibi onay uyarı mesajı çıkmaktadır.

 

Ücretli grubu üyelerin Sipariş ettiğiniz verinin tutarını ödemeniz gerekmektedir.

Bunun için yukarıdaki gibi sayfa açılacaktır.

Sipariş ücretini yatıracağınız hesap numarası ana sayfa’da duyurular bölümündedir.

Ödeme Bilgileri:

        Kredi Kartı: Ödemeler kredi kartı ile yapılacaksa “Kredi Kartı Numarası”, “CVC (Kartın arkasındaki son 3 rakam)” ve “Geçerlilik Tarihi (Ay/Yıl)” bilgileri girilerek kredi kartınızın ait olduğu bankanın Internet sayfasına yönlendirileceksiniz.

        Havale/EFT: Ödemeleri istediğiniz bankadan havale veya EFT ile yapmak isterseniz. dekont açıklama kısmında Sipariş Numarası: 36798 olacak şekilde yatırmanız gerekmektedir.

        Nakit: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Saymanlık Birimine ücret elden teslim edilecekse.

Fatura Bilgileri

Fatura istiyorsanız bilgileri doldurmanız gerekmektedir.

Buradaki bilgilerinizi doldurup “Onayla” butonunu tıklayınız.

 

Bu şekilde siparişini onayınız tamamlamış olup, ödeme yaptığınız zaman talep ettiğiniz meteorolojik veri size talep ettiğiniz şekilde(posta, online) ulaştırılacaktır.

“Sepete Dön” butonunu ile “Sepettekiler” sayfasına geri gider.

 

“Sipariş Edilenler” sayfasında siparişiniz hakkında bilgiler bulunmaktadır.

“Sipariş Durumu” kolonunda görülmesi muhtemel durumlar:

"Veri Hazır" : Sipariş Teslim Tercihini “Online” seçenler için talep edilen meteorolojik veriler hazır olup, “indir” butonu ile indirilebilir.

"Veri Hazır-Büyük Dosya" :Sipariş Teslim Tercihini “Online” seçenler için talep edilen meteorolojik veriler hazır olup, dosya boyutu indirilemeyecek kadar büyük

"Veri Hazırlanıyor" :Talep edilen meteorolojik veri hazırlanıyor.

"Evrak Bekleniyor" : Resmi kurumlar tarafından için talep edilen meteorolojik verilerin hazırlanması için ilgili kurumdan resmi onaylı yazı beklenmektedir.

"Postaya Teslim Edildi" : Sipariş Teslim Tercihini “posta” seçenler için talep edilen meteorolojik veriler hazırlanıp posta ile gönderildi.

"Siparişiniz Değerlendiriliyor" :Talep edilen meteorolojik veri hazırlanamıyor.

"Sistem Hatası" : Talep edilen meteorolojik veri hazırlanırken bir sistem hatası oluştu.

"Veri Bulunamadı" : Talep edilen meteorolojik veri sistemde bulunamadı.

"Ödeme Bekleniyor" : Talep edilen meteorolojik veri için ödemesinin yapılması bekleniyor. Ödemesi yapılan veriyi indirebilmek için “Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” nün ödemeyi onaylaması gerekmektedir.

"Ücret Hesaplanamadı" :Talep edilen meteorolojik veri oldukça büyük olduğu için ücreti hesaplanamadı.

"Ücret Hesaplanıyor" : Talep edilen meteorolojik verinin ücreti hesaplanıyor.

"İptal" :Talep edilen meteorolojik veri iptal edilmiştir.

 

Ödemesi yapılan veriyi indirebilmek için “Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” nün ödemeyi onaylamasından sonra siparişiniz hazırlanır ve Hazırlanan siparişler” sayfasında “İndir” linki oluşur. Aynı zamanda siparişinizin hazırlandığına ait bir e-mail size gönderilir.

“İndir” linki veriyi bilgisayarınıza kopyalamanızı sağlar.

 

 

 

 

 

4.5. TÜMAS’tan Kitap Siparişi Vermek

 

Kitap; TÜMAS ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kitaplar talep edilebilir.

 

Kitap Adı: Sipariş edilebilecek kitapların listesi. Başlarındaki kutucuklardan sipariş edilecek kitap(lar) işaretlenir.

Kitap Türü: Kitabın türü ile ilgili bilginin yer aldığı başlıktır.

Kitap Sayısı: İlgili kitabın mevcutta kaç adet olduğu gösteren başlıktır.

<< < 1 2 3 4 5 > >>: Üst resimde sayfalar arasında geçiş yapılır.

Devam: Kitap seçiminden sonra, bir sonraki işleme(sayfaya) geçilir.

4.5.1. Sipariş Seçenekleri

Veri Teslim Şekli: Veri teslim şekli posta.

Kullanım Amacı: Kitabın hangi amaçla kullanılacağı bilgisi verilir.

İptal:İşlem iptal edilir.

Devam:Bir sonraki işleme geçilir.

Özet: Sipariş ile ilgili yapılan işlemlerin özeti.

Sepete At: Siparişinizi tamamlamak için bu düğmeyi tıklayınız. Daha sonra Kitap Seçim sayfasına yönlendirilirsiniz ve “Siparişiniz sepetinize başarı ile atılmıştır. Sipariş ID:36799” şeklinde bilgi mesajı ekrana gelir. Veri Talep Listesi sayfasından siparişinizin takibini ID numarası ile yapabilirsiniz.

Şu ana kadar yapılan işlemler ile sadece meteorolojik verileri taleplerinizi/siparişlerinizi hazırlayıp sepete attınız. Şimdi bu taleplerinizi/siparişlerinizi hazırlanması için onaylamanız gerekmektedir. Bununiçin “Veri Talep Listesi” sayfasına geçiş yapmalısınız.

 

 

“Sipariş Et” butonunu tıklayınca yukarıdaki gibi onay uyarı mesajı çıkmaktadır.

 

Ücretli grubu üyelerin Sipariş ettiği kitabın tutarını ödemesi gerekmektedir.

Bunun için yukarıdaki gibi sayfa açılacaktır.

Sipariş ücretinin yatırılacağı banka bilgileri:

HESABIN İSMİ : D.M.İ. Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Bankomat Hesabı

BANKA ADI VE ŞUBESİ : Türkiye Vakıflar Bankası Keçiören Şubesi / Ankara

ŞUBE KODU : 283

HESAP NUMARASI : 00158 0072 9405 9540

İBAN NO : TR07 00015 00158 0072 9405 9540

Ödeme Bilgileri:

        Kredi Kartı:Ödemeler kredi kartı ile yapılacaksa “Kredi Kartı Numarası”, “CVC (Kartın arkasındaki son 3 rakam)” ve “Geçerlilik Tarihi (Ay/Yıl)” bilgileri girilerek kredi kartının ait olduğu bankanın internet sayfasına yönlendirilir.

        Havale/EFT:Ödemeler istenilen bankadan havale veya EFT ile yapılabilir. Ancak banka dekontunun açıklama kısmında “Sipariş Numarası” (Sipariş ID) belirtilmelidir.Çünkü işlem bu numara ile takip edilecektir.

 

        Nakit: Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkezinde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Birimine ödeme yapılabilir.

 

Fatura Bilgileri

Fatura isteniyorsa bilgileri doldurmanız gerekmektedir. (Fatura tanziminde bu bilgiler kullanılır.) Buradaki bilgiler doldurulur “Onayla” butonu tıklanır.

 

Bu şekilde siparişin onayı tamamlamış olup, ödeme yapıldığı zaman talep edilen kitap posta ile ulaştırılacaktır.

 

“Sepete Dön” butonunu ile “Sepettekiler” sayfasına geri gider.

 

Sipariş Edilenler” sayfasında sipariş hakkında bilgiler bulunur.

 

 

 

“Sipariş Durumu” kolonunda görülmesi muhtemel durumlar:

 

"Evrak Bekleniyor" : Resmi kurumlar tarafından için talep edilen meteorolojik verilerin hazırlanması için ilgili kurumdan resmi onaylı yazı beklenmektedir.

"Postaya Teslim Edildi" : Sipariş Teslim Tercihini “posta” seçenler için talep edilen meteorolojik veriler hazırlanıp posta ile gönderildi.

"Veri Bulunamadı" : Talep edilen meteorolojik veri sistemde bulunamadı.

"Ödeme Bekleniyor" :Talep edilen meteorolojik veri için ödemesinin yapılması bekleniyor. Ödemesi yapılan veriyi indirebilmek için “Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” nün ödemeyi onaylaması gerekmektedir.

"İptal" :Talep edilen meteorolojik veri iptal edilmiştir.

 

Ödemesi yapılan veriyi indirebilmek için “Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” nün ödemeyi onaylamasından sonra kitap hazırlanır ve posta ilegönderilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sık Sorulan Sorular

 

 1. Mevcut Tümas kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme girişi yapılamamaktadır.

Tümas kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme üye olmalısınız.

 

2.     Kayıt ekranında tüm bilgileri doğru girdiğim halde şu mesajı alıyorum “Bilgileriniz http://www.nvi.gov.tr adresinden doğrulanamadı” Ne yapmalıyım?

Kullandığınız web browser (tarayıcınız) Türkçe olmadığından cinsiyet bilgileriniz doğrulanamaz, Türkçe web browser'ı olan bir bilgisayardan üye olunuz yada TÜMAS sayfasını açtıktan sonra Sağ Üst tarafta bulunan "Türkçe" linkini tıklayarak sayfayı Türkçeleştirmeniz gerekmektedir. Bunların dışında kimlik bilgilerinizi www.nvi.gov.tr’deki gibi tam doğrulukla girmeniz gerekiyor.

 

3.     Nasıl veri talebinde bulunabilirim?

Sisteme giriş yaparak “veri talebi” başlığından veri tabanını tıklayarak adımları takip edebilirsiniz.

 

 1. Şifremi unuttum, Ne yapmalıyım?

E-Posta adresinizi girip, Şifremi Unuttum linkine tıklayın. Şifreniz mail adresinize gelecektir.

 

 1. Siparişimin verileri eksik olarak geldi.

Sistem yapmış olduğunuz siparişe göre Veritabanında bulunan verileri size gönderir. Veritabanında olmayan veriler size zaten gönderilemez. Ve sadece aldığınız kadar verinin ücretini ödemiş olursunuz.

 

 1. Şifremi doğru yazdığım halde sisteme giriş yapamıyorum?

a. Yanlış şifre giriyor olabilirsiniz.

b. Şifre verirken geçersiz özel karakterler kullanmış olabilirsiniz.

c. Büyük-küçük harflere dikkat ediniz.

 

 1. Veriler ücretlimi?

8. 1. 2002 tarih ve 4736 sayılıKamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği doğrultusunda Meteorolojik veriler ücretlendirilmektedir. Ancak tüm resmi kurum/kuruluşlar ve üniversite temsilcileri sisteme kurumsal e-posta adresiyle üye olacaklar ve bilgi taleplerinin kurumları adına yapıldığını resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze bildirmeleri halinde ücretsiz olarak veri alabileceklerdir. Ayrıca okullarından resmi yazı gönderen, üye olmuş öğrenciler de ücretsiz olarak veri alabileceklerdir.

 

 1. Siparişim hâlâ elime ulaşmadı. Ne yapmalıyım?
  1. Yaptığınız siparişi “Sipariş Sepetinde” henüz onaylamamış olabilirsiniz.
  2. Siparişinizin ücretini ödememiş olabilirsiniz.
  3. Ödemenizle ilgili bilgi Genel Müdürlüğümüzün Döner Sermaye İşletmesi müdürlüğüne ulaşmamış olabilir.
  4. Kurumsal üye iseniz Kurumunuzdan, yaptığınız sipariş/siparişler ile ilgili resmi yazı henüz Genel Müdürlüğümüze ulaşmamış olabilir.
  5. Veri talebinizi “Posta” yoluyla istemiş iseniz, postadan kaynaklanan gecikme olabilir.
  6. Veri talebinizi “Online” olarak istemiş iseniz, siparişiniz ile ilgili bilgi mailinize gönderilecektir. Mail sunucunuzla ilgili bir problem olabilir.

 

 1. Hangi zaman dilimine ait verilere ulaşabilirim?

Tüm Veri Kaynakları için bir önceki ayın verileri kontrolden geçtikten ve eksiklikler tamamlandıktan sonra bir sonraki ayın genel olarak 20-25 'inden sonra veritabanına eklenmektedir. Bulunduğunuz ayın bir önceki hariç bütün veriler sistemde bulunmaktadır.

 

 

 

 1. Öğrenciyim kimlik fotokopisi yeterli mi?

Öğrenci olduğunuza dair belgeyi öğrenim gördüğünüz okuldan(üniversite, lise, ilköğretim okulu) alacağınız yazıyı göndermeniz gerekmektedir, bilgiler ücretlidir.

 

 1. Aktivasyon kodu gelmediğinden giriş yapamıyoruz?

Mail Sunucularınız gelen mailleri engelliyor olabilir, sistem yöneticinizle görüşünüz.

 

 1. Üyelik ücretli mi?

Sisteme gerçek, tüzel herkes üye olabilir, ekrandan üye girişi kısmından ilgili yerleri doldurarak üye olabilirsiniz, üyelikte herhangi bir ücret ödemiyorsunuz, veriler ücrete tabi; sistem ücreti sizin talepleriniz doğrultusunda gelen veriye göre ücretlendiriyor.

 

 1. “Evrak Bekleniyor” diyor ne yapmalıyım?

Kurumunuzdan, yaptığınız sipariş/siparişler ile ilgili resmi yazı henüz Genel Müdürlüğümüze ulaşmamıştır.

 

 1. “Veri bulunamadı” diyor ne yapmalıyım?

İstediğiniz Meteorolojik veri Veritabanımızda mevcut değil. Siparişinizi kontrol edin ve yeniden oluşturun.

 

 1. Ücretsiz online veri sağlanmasında izlememiz gereken yol nedir?

Tüm resmi kurum/kuruluşlar ve üniversite temsilcileri sisteme kurumsal e-posta adresiyle üye olacaklar ve bilgi taleplerinin kurumları adına yapıldığını resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze bildirmeleri halinde ücretsiz olarak veri alabileceklerdir. Ayrıca okullarından resmi yazı gönderen, üye olmuş öğrenciler de ücretsiz olarak veri alabileceklerdir.

 

 1. Üyelik şartları ve ücretini öğrenebilir miyiz?

Üyelik için herhangi bir şart bulunmamaktadır, herkes üye olabilir, sistem isteyeceğiniz verinin büyüklüğüne göre ücretlendirme yapmaktadır.

 

 1. İstediğimiz her yerin verisine ulaşabiliyor muyuz?

İstediğiniz yerde meteoroloji istasyonu varsa ve ölçüm yapılmışsa/yapılıyorsa verisine ulaşabilirsiniz.

 

 1. Ödediğim ücretin faturasına nasıl elde edebilirim?

Üyelik esnasında doğru bir şekilde doldurmuş iseniz Genel Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından Fatura Adresinize Fatura posta ile gönderilecektir.

 

 1. Kurumsal üyeliklerde her defasında bir resmi yazı göndermemiz gerekecek mi?

Kurumunuzdan, yaptığınız her sipariş için veya bir resmi yazıda bütün sipariş numaraları olacak şekilde resmi yazı göndermeniz gerekmektedir.

 

 1. Abonelik sistemi var mı?

Belirli bir ücret karşılığı yıllık üyelik (Abonelik) sistemi bulunmamaktadır.

 

 1. Yaptığım siparişin ücreti ile ilgili sistemden bir bilgi gelmedi. Ne yapmalıyım?

Yaptığınız siparişi “Sipariş Sepetinde” henüz onaylamamışsınız. Bu nedenle ücreti göremiyorsunuz. Siparişinizi onayladığınızda sepetinizde tutarı da göreceksiniz.

 

 1. Ücretlendirme nasıl yapılmakta?

Sistem isteyeceğiniz verinin büyüklüğüne göre veritabanı satır sayısına göre ücretlendirme yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Referanslar

1.      Türkiye Meteorolojik Veri Arşivleme Sistemi Ön fizibilite Raporu (Eylül 2004)

2.      ECMWF Veri Arşivleme Sistemi (DHS) Araştırma ve İnceleme Raporu (Temmuz 2005)

3.      Türkiye Meteorolojik Veri Arşivleme Sistemi Ayrıntılı Sonuç Raporu (Temmuz 2005)

4.      EEMETSAT ve DWD Veri Arşivleme Sistemleri Araştırma ve İnceleme Raporu (Ocak 2006)

5.      Türkiye Meteorolojik Veri Arşivleme Sistemi DPT Raporu (Nisan 2006)